خیابان تختی، نبش مسجد مصلی، فروشگاه مُهرسازان

۰۲۱-۵۶۱۲۰۶۴۰  ۰۲۱-۵۶۱۴۲۸۸۰