خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به بلوار رسول اکرم، رو به روی شرکت آب، فروشگاه مُهرسازان

 ۰۲۱۶۵۲۵۳۰۰۵  –  ۰۲۱۶۵۲۵۳۰۰۶