بابل، روبروی سپاه، شهرک طالقانی، جنب مسجد، فروشگاه مُهرسازان

۰۱۱-۳۲۲۰۲۴۱۰-۱